Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van verkoop, van opdracht en tot uitvoering van werk tussen Atelier Keuppens en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3. Iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van verkoop, van opdracht en tot uitvoering worden geaccepteerd volgens onze algemene voorwaarden, waarvan een uittreksel op eenvoudige aanvraag wordt toegezonden. Onze richtlijnen en voorwaarden staan eveneens ter inzage vermeld op onze website.

1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5. Indien Atelier Keuppens bv niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Atelier Keuppens bv in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt als aanvaarding van voorliggende richtlijnen en algemene voorwaarden. De Wederpartij wordt verondersteld deze praktische richtlijnen en algemene voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te hebben gelezen en te aanvaarden.

2. Offertes, aanbiedingen en facturatie

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Atelier Keuppens bv zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Atelier Keuppens bv kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. Alle overeenkomsten komen tot stand door middel van aanbod door Atelier Keuppens bv en aanvaarding van de Wederpartij, doch niet eerder dan nadat Atelier Keuppens bv de aanvaarding van de Wederpartij heeft bevestigd, hetzij mondeling of schriftelijk.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier Keuppens bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeengekomen deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5. Elke ondertekening en - ook elektronische - terugzending van de bestelbon en/of voorschotfactuur door de Wederpartij naar Atelier Keuppens bv binnen de gestelde vervaltermijn, houdt een bevestiging door de Wederpartij in. De Wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk alle praktische richtlijnen en algemene voorwaarden van Atelier Keuppens bv te hebben gelezen en te aanvaarden.

2.6. Op elk moment behoudt Atelier Keuppens bv zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke betaling van de goederen, aan de Wederpartij de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te vragen.

3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Atelier Keuppens bv derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Atelier Keuppens bv dient daarbij een redelijke termijn te worden aangeboden, met een minimum van 10 werkdagen, om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2. Vertraging in de levering of aanvang van de werkzaamheden, door welke oorzaak dan ook, kan geen grond opleveren tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst en vormt evenmin een grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de Wederpartij.

3.4. Indien Atelier Keuppens bv specifieke gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Atelier Keuppens bv ter beschikking heeft gesteld.

3.5. Atelier Keuppens bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6. Atelier Keuppens bv is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Atelier Keuppens bv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

3.8. Alle goederen hebben een kwaliteitscontrole ondergaan voordat ze de firma verlaten, maar worden ALTIJD verzonden op risico van de Wederpartij, zelfs deze die franco verkocht worden.

3.9. Afhalingen of leveringen gebeuren slechts op het gelijkvloers, tenzij via binnen- of buitenlift. Atelier Keuppens bv verhuist NOOIT goederen via de trap of lift.

3.10. Interieuradvies, afhalingen, leveringen, opmetingen, plaatsingen en verplaatsingen zijn in onze prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk overeengekomen en anders vermeld.

3.11. Verhuiswagen of buitenlift zijn nimmer inbegrepen in de opgegeven prijs van Atelier Keuppens bv. Wederpartij voorziet betaling rechtstreeks aan de verhuisfirma, zelfs indien de buitenlift en/of verhuiswagen door Atelier Keuppens bv geregeld werd.

3.12. Indien de bestelde goederen niet onmiddellijk uitgeleverd of opgehaald worden bij melding, dan is de Wederpartij gehouden het totale bedrag van de volledige verkoopprijs (incl. btw) te betalen volgens onze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.13.Atelier Keuppens bv behoudt zich het recht een vergoeding te vragen van de koper indien de goederen meer dan 30 dagen in onze magazijnen worden gestockeerd.

3.14. HET IS NOODZAKELIJK DE GOEDEREN BIJ LEVERING OF AFHALING TE CONTROLEREN. Atelier Keuppens bv is niet verantwoordelijk voor schade of verlies na afhaling of levering.

4. Prijzen en prijswijzigingen

4.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2. Indien Atelier Keuppens bv bij het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Atelier Keuppens bv onder navolgende omstandigheden niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven en zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden :

- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst, - Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving;

- Indien de prijsstijging haar oorzaak vindt in een stijging van de grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

- Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij, die de overeenkomst door een schriftelijke verklaring kan ontbinden, hiertoe gerechtigd, tenzij :

- Atelier Keuppens bv dan nog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Atelier Keuppens bv rustende verplichting ingevolge de wet of

- bedongen is dat de oplevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5. Betaling

5.1. De op de bestelbon en (voorschot)factuur vermelde bedragen zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2. Bij bestelling door de Wederpartij zal Atelier Keuppens bv een bestelbon of voorschotfactuur opmaken voor 50% van het totaalbedrag.

5.3. Bij levering dient de Wederpartij het nog niet betaalde saldo van de overeengekomen totaalprijs onmiddellijk te betalen, hetzij contant of via overschrijving (waarvan betaalbewijs).

5.4. Bij niet -betaling, niet -tijdige betaling en/of onvolledige betaling is vanaf de vervaldatum tot integrale betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Wederpartij een maandelijkse interest verschuldigd van 2% van het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor bijkomende nadelen, administratieve - en andere onkosten verschuldigd ten belope van 8% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 euro als strafbeding, onverminderd het recht van Atelier Keuppens bv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.5. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar wordt.

5.6 Atelier Keuppens bv behoudt zich het recht voor om in geval van niet -betaling van een factuur de voordien bestelde orders te blokkeren en een retentierecht op de goederen uit te oefenen. Deze blokkering geldt dan als ingebrekestelling. Tegen deze blokkering zal de Wederpartij geen verhaal kunnen uitoefenen. De goederen blijven te allen tijde eigendom van Atelier Keuppens bv tot de goederen integraal zijn betaald. Atelier Keuppens bv behoudt zich het recht voor om voorschotten in te houden om eventuele verliezen ter gelegenheid van de Wederpartij te dekken.

6. Klachten

6.1. Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof of leder na verloop van tijd in meer of mindere mate. Ten einde verkleuring te vermijden, mogen leder en stoffen voor zetels, gordijnen of welke andere toepassing dan ook, niet voortdurend en langdurig aan rechtsreeks zonlicht of hoge temperaturen worden blootgesteld. De Wederpartij is alleen verantwoordelijk voor de keuze, bestemming, gebruik en eindgebruik van door Atelier Keuppens bv geleverde goederen. Atelier Keuppens bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleine oneffenheden die zich kunnen voordoen in natuurleders (zoals insectenbeten en lichte huidplooien).

6.2. Bepaalde producten kunnen een negatief effect hebben op de eigenschappen van stof en leder. Verkeerde reinigingspogingen leiden vaak tot meer schade. Win raad in voordat u vlekken te lijf gaat. Atelier Keuppens bv is niet verantwoordelijk voor het effect dat een bepaald product heeft op stof of leder.

6.3. Alle stoffen, vooral gemaakt uit natuurlijke vezels zoals katoen en linnen, kunnen krimpen. Het is vrij normaal dat meubelstoffen en gordijnstoffen krimpen tijdens de levensduur, soms zelfs tot 6%.

6.4. De Wederpartij erkent volledig geïnformeerd te zijn betreffende de technische eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van alle materiaal (stof, leder, houtsoorten, verf et cetera). Klachten wegens verkleuring of vroegtijdige slijtage worden niet aanvaard. Eveneens is Atelier Keuppens bv niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen aangebrachte materialen, materialen Wederpartij.

6.5. Klachten of bezwaren dienen op straf van verval, binnen een termijn van 8 dagen na levering of ontvangst van de goederen geformuleerd te worden per aangetekend schrijven. Dit schrijven moet nauwkeurig de aard en de motivering van de klacht vermelden.

6.6. Klachten en bezwaren die ons bereiken na de gestelde termijn, worden zonder meer verworpen.

6.7. Het indienen van een klacht ontheft de Wederpartij niet van zijn verplichting om de factuur tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van een overeenkomst

7.1. Atelier Keuppens bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien :

- Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Atelier Keuppens bv ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om een zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, uitdooft, vergaat of onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Atelier Keuppens bv kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- er ernstige aanwijzingen zijn dat er fraude, zowel BTW als andere, wordt of is gepleegd door medeweten van Wederpartij.

7.2. Voorts is Atelier Keuppens bv bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Atelier Keuppens bv kan worden gevergd.

8. Geschillen toepasselijk recht – bevoegde rechter

8.1. Iedere overeenkomst, elke levering of dienst, zelfs met internationaal karakter, is onderworpen aan het Belgische recht. De volledige relatie tussen Atelier Keuppens bv en de Wederpartij is in al zijn aspecten en voor alle verrichtingen onderworpen aan de Belgische wetgeving.

8.2. Betalingen zijn steeds te Retie invorderbaar, wat ook de overeengekomen of geëiste betalingswijze is. In geval van betwisting en geschillen zijn enkel de rechtbank van Turnhout territoriaal bevoegd.